Imádságok

 

Az imádságról (A Magyar Katolikus Katekizmus alapján)

 

Mit teszünk, amikor imádkozunk?

Amikor imádkozunk, Istennel beszélünk.

 

Melyek az imádság fő céljai?

Az imádság fő céljai: az imádás, hálaadás, engesztelés, kérés, felajánlás.

 

Miért imádkozunk?

Azért imádkozunk, mert Jézus Krisztus példát adott rá, megparancsolta, és az imádság Istenhez kapcsolja életünket.

 

Hogyan kell imádkoznunk, ha Istentől valamit kérünk?

Ha Istentől valamit kérünk bizalommal, állhatatosan és Isten akaratában megnyugodva kell

imádkoznunk.

 

Mikor kell imádkozni?

Rendszeresen kell imádkozni, naponta, legalább reggel és este.

 

Kikért imádkozzunk?

Mindenkiért imádkozzunk, élőkért és holtakért, különösen szeretteinkért.

 

Mivel kezdjük és végezzük az imádságot?

Az imádságot keresztvetéssel kezdjük és végezzük. A görögkatolikusok így vetnek keresztet: jobb kezünkön a hüvelyk, a mutató és a középső újjainkat összefogjuk (a Szentháromság jelképe), a gyűrűs és a kis újjunkat pedig behajtjuk(jelképe Krisztus istenségének és emberségének), majd keresztet vetünk a homlok, mell, jobb váll és bal váll érintésével. Közben mondjuk: az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében Amen.

 

Melyik a legszentebb imádság?

A legszentebb imádság a Miatyánk, amelyre az Úr Jézus tanított minket.

 

Imádkozhatunk-e a szentekhez?

Imádkozhatunk a szentekhez, mert általuk is Istenhez fordulunk, és bennük Isten ajándékát magasztaljuk.

 

Melyik imádsággal köszöntjük Jézus édesanyját?

Jézus édesanyját az angyali üdvözlettel, vagyis az Üdvözlégy Máriával köszöntjük.

 

Mit fejezünk ki az „Ámen” szóval?

Az „Ámen” szóval Isten tanításának és akaratának elfogadását fejezzük ki.

 

 

 

AZ ÚR IMÁJA:

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. (Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön – örökké. Ámen)

 

AZ ANGYALI ÜDVÖZLET:

Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja! Imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen

 

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!

 

Az istentiszteletek szokásos kezdő imái

Ha nem pap vezeti az istentiszteletet, a kezdő áldás:

Szent atyáink imái által Úr Jézus Krisztus Istenünk könyörülj rajtunk!

Nép: Ámen.

A vezető áldozópap kezdő áldása:

Áldott a mi Istenünk öröktől fogva, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Dicsőség neked Istenünk, dicsőség neked!

Mennyei Király, Vigasztaló, / igazságnak Lelke, / ki mindenütt jelen vagy / és mindeneket betöltesz, / minden jónak kútfeje / és az életnek megadója, / jöjj el és lakozzál mibennünk, / és tisztíts meg minket minden szennytől, / és üdvözítsd, Jóságos, / a mi lelkünket!

Szent Isten, szent Erős, / szent Halhatatlan irgalmazz nekünk! Háromszor.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, / most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Szentháromság, könyörülj rajtunk! / Urunk, tisztíts meg bűneinktől! / Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket! / Szent, tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket / a te nevedért!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, / most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, / szenteltessék meg a te neved, / jöjjön el a te országod, / legyen meg a te akaratod, / amint a mennyben, úgy a földön is. / Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, / és bocsásd meg vétkeinket, / miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; / és ne vigy minket kísértésbe, / de szabadíts meg a gonosztól.

Pap: Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Uram, irgalmazz! Tizenkétszer. Dicsőség. Most és.

Jertek, imádjuk / a mi királyunkat és Istenünket!

Jertek, imádjuk Krisztust, / a mi királyunkat és Istenünket!

Jertek, boruljunk le, és imádjuk magát Jézus Krisztust, / a mi királyunkat, Urunkat és Istenünket!

 

  1. zsoltár

Könyörülj rajtam, Isten, a te nagy irgalmasságod szerint, / és könyörületed sokasága szerint töröld el gonoszságomat!

Moss meg engem mindinkább gonoszságomból, / és bűnömből tisztíts meg engem!

Mert elismerem gonoszságomat, / és bűnöm előttem vagyon mindenkoron.

Egyedül neked vétettem, / és gonoszt előtted cselekedtem.

Hogy igaznak találtassál beszédeidben, / és győzelmes légy, midőn ítéltetel.

Mert íme, vétekben fogantattam, / és bűnökben fogant engem anyám.

Mert íme, az igazságot szereted, / a te bölcsességed titkos és elrejtett dolgait kinyilatkoztattad nekem.

Hints meg engem izsóppal, és megtisztulok, / moss meg engem, és a hónál fehérebb leszek!

Add, hogy örömöt és vígasságot halljak, / és örvendezzenek megalázott csontjaim!

Fordítsd el orcádat bűneimről, / és töröld el minden gonoszságomat!

Tiszta szívet teremts bennem, ó, Isten, / és az igaz lelket újítsd meg benső részeimben!

Ne vess el engem színed elől, / és Szentlelkedet ne vedd el tőlem!

Add vissza nekem üdvözítésed örömét, / és uralkodó lélekkel erősíts meg engem!

Megtanítom utaidra a gonoszokat, / és az istentelenek hozzád térnek.

Szabadíts meg engem a vérbűntől, Isten, üdvösségem Istene, / és nyelvem magasztalni fogja a te igazságodat!

Uram, nyisd meg ajkaimat, / és szám a te dicséretedet fogja hirdetni!

Mert ha kedvelnéd, bizonyára áldozatot adtam volna, / de az égő áldozatokban nem gyönyörködöl.

Áldozat Istennek a kesergő lélek, / a töredelmes és alázatos szívet, ó, Isten, nem veted meg!

Cselekedjél, Uram, kegyesen jóakaratodból Sionnal, / hogy épüljenek Jeruzsálem kőfalai!

Akkor veszed kedvesen az igazság áldozatát, / az ajándékokat és égőáldozatokat, / akkor tesznek oltárodra borjakat.

 

A legszentebb Istenszülőhöz

Sztihira, 6. hang. Valóban méltó dicsérni téged, Istenszülő, / a boldogságost és szeplőtelent, / és a mi Istenünknek anyját. / Ki a keruboknál tiszteltebb / és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, / ki az Istent, az Igét / sérülés nélkül szülted, / téged valóságos Istenszülő magasztalunk!

Tropár, 1. hang. Üdvözlégy, istenszülő Szűz Mária, / malaszttal teljes, az Úr van teveled! / Áldott vagy te az asszonyok között, / és áldott a te méhednek gyümölcse, / mert szülted nekünk Krisztust, az Üdvözítőt, / a mi lelkünk szabadítóját.

Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent Anyja, / imádkozzál érettünk, bűnösökért, / most és halálunk óráján. Ámen.

A te oltalmad alá sietünk, Istenszülő Szűz, / meg ne vesd szükségünk idején könyörgésünket, / hanem szabadíts meg minket minden veszedelemtől, / mint egyedül áldott és szeplőtelen!

Dicsőséges Istenszülő, mindenkorszűz Mária, / Krisztus Istenünknek anyja, / fogadd el a mi imádságainkat, / és mutasd be azokat Fiadnak, a mi Istenünknek, / hogy világosítsa meg, s éretted üdvözítse lelkünket!

Utána szertartásainkban sokszor ez következik:

Bizodalmam az Atyaisten, / menedékem a Fiúisten, / védelmezőm a Szentlélekisten. / Szentháromság, egy Istenünk, dicsőség néked!

 

Nagy doxologia

Dicsőség a magasságban Istennek, / és békesség a földön, jóakarat az emberekben! / Dicsérünk téged, áldunk téged, imádunk és dicsőítünk téged. / Hálát adunk néked a te nagy dicsőségedért, Urunk, mennyei Királyunk! / Mindenható Atyaisten, egyszülött Fiú, Úr Jézus Krisztus és Szentlélek Úristenünk! / Isten Báránya, az Atyának Fia, / ki elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk; / ki elveszed a világ bűneit, fogadd el a mi imádságainkat; / ki ülsz az Atyának jobbján, könyörülj rajtunk; / mert egyedül te vagy szent, / te egyedül Úr, / Jézus Krisztus, az Atyaisten dicsőségére! Ámen!

Mindennap áldunk téged, és dicsérjük nevedet örökké és mindörökkön-örökké. / Add Urunk, hogy e napon minden bűntől megőrizzük magunkat! / Áldott vagy te, Urunk, atyáinknak Istene! / Dicséretes és dicsőséges a te neved mindörökké. Ámen. / Legyen Uram a te kegyelmed rajtunk, / amint tebenned bíztunk! / Áldott vagy te, Urunk, taníts meg minket a te igazságaidra! / Áldott vagy te, Uralkodó, oktass bennünket a te igazságaidra! / Áldott vagy te, Szent, / világosíts meg minket a te igazságaiddal!

Uram, menedékünk voltál nekünk nemzedékről nemzedékre.

Én mondám: Uram, irgalmazz nekem és gyógyítsd meg az én lelkemet, mert vétkeztem teellened!

Hozzád menekülék Uram, taníts meg engem, hogy a te akaratodat cselekedjem, / mert te vagy az én Istenem, / mert nálad van az életnek forrása, / és a te világosságodban látjuk meg a világosságot. / Nyújtsd kegyelmedet a téged ismerőknek!

 

Esti hálaének

 

Enyhe világossága / a szent és boldog / és halhatatlan mennyei Atya / isteni dicsőségének, / Jézus Krisztus! / Eljövén a Napnak lenyugvásához, / és látván az esteli fényt, / áldjuk az Atyát / s a Fiút / és a Szentlélek Istent! / Mert te méltó vagy, / hogy minden időben / szent hangon énekeljünk tenéked, / Isten Fia, / ki éltet adsz a világnak; / miértis ez a világ dicsőít téged.

 

Szent Simeon éneke

Most bocsásd el, Uram, / a te szolgádat / a te igéd szerint békességben, mert látták szemeim / a tőled küldött Üdvözítőt, / kit rendeltél minden népek színe elé, világosságul a pogányoknak / megvilágosítására, / és dicsőségül a te népednek, Izraelnek.

 

Szent Efrém fohászai (Nagyböjti imádság)

Életem Ura és Uralkodója, ne engedd hozzám a jóra való restség, könnyelműség, pénzvágy és megszólás szellemét!

Ajándékozd inkább szolgádnak a józanság, alázatosság, állhatatosság és szeretet lelkét!

Igen, Uram, Királyom! Add meg, hogy megismerjem bűneimet, és meg ne ítéljem felebarátomat, mert áldott vagy örökkön-örökké! Ámen.

 

 

Jézus ima: Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, könyörülj rajtam, bűnösön!

 

A Jézus imát folyamatosam, ismételve lehet mondani magunkban. Az ima végzéshez van egy imafüzér is, amit csotkinak hívunk.